فیزیک جدید

سوال کردن 


چرا وقتی ی شی مثلا توپ که در بین دو دیوار که از مثبت بی نهایت تا منفی بی نهایت در حال رفت و برگشت است دلتا پی ایکس آن صفر است؟ازنظر فرمولی و مفهومی برام مبهمه


اول جواب سلام. 


بالاخره فرمولی یا مفهومی؟

فرمولی: در رابطه عدم قطعیت طول ندانستن مکان ذره کلاسیک یعنی توپ را مثلا یک متر قرار دهید. آنگاه اصل عدم قطعیت عدم قطعیت تکانه را از مرتبه 10 به توان منهای 34 تخمین می زنه. برای یه شی ای مثلا از مرتبه یک کیلو این تخمین میشه سرعت ذره. عملا چنین سرعتی مثل سرعت صفر می مونه. یا به طریق فرمول از فرمول آماری عدم قطعیت استفاده کنیم چون مقدار متوسط تکانه ذره کلاسیک همان تکانه کلاسیک می شود ازین رابطه مقدار صفر می شود.

مفهومی: اصل عدم قطعیت بخاطر مشاهده ایجاد می شود. فرض کنید مشاهده ما از مکان توپ توسط یک ذره فوتون انجام می شود. جرم ذره فوتون صفر و تکانه آن را به صورت نسبیتی از رابطه انرژی سکون بخش بر سرعت نور بدست می آوریم. ذره فوتون برای مشاهده مکان توپ با آن برخورد می نماید. با توجه به اینکه این تکانه در مقایسه با تکانه یه ذره کلاسیک فوق العاده کوچک است پس انگار برخورد یه ذره سبک با یه ذره جرم بی نهایت داریم. در چنین برخوردی ذره سنگین سر جای خود خواهد ماند و بخاطر چنین برخوردی تغییر موقعیت و سرعت نخواهد داد. در دنیای کلاسیک مشاهده و برخورد فوتون به ذره کلاسیک تاثیر فوق العاده ناچیز بر رفتار ذره کلاسیک دارد. پس عدم قطعیتی در تکانه مشاهده ذره کلاسیک وجود ندارد. اما در دنیای ابعاد ریز مثلا یه الکترون فرآیند برخورد یه فوتون باعث میشه مکان و تکانه ذره ای که می خواستیم مشاهده کنیم در اثر برخورد عوض بشه. چون اینجا تکانه ها قابل مقایسه هستن با هم. 

خلاصه اینکه قرار نیست تکانه و مکان توپ با برخورد یه فوتون عوض بشه. اما برای ذرات ریز مقیاس این اتفاق می افتد. پس در ابعاد کلاسیک عدم قطعیت تکانه مهم نیست. اما برای ذرات ریز مقیاس مهم است.


مشخصات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها